Onze Service Points

Kiezen

Disclaimer

Assurax® is een in de BENELUX geregistreerde handelsbenaming welke toebehoort aan Verzekeringen NV. Deze handelsbenaming mag exclusief gebruikt worden door onafhankelijke verzekeringsmakelaars die een franchise-overeenkomst afgesloten hebben met Verzekeringen NV. De site www.assurax.be wordt beheerd door Verzekeringen NV met zetel te Brechtsebaan 200 - 2900 Schoten (België), met ondernemingsnummer BE 0472.905.78. Verzekeringen NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van de diensten op de site www.assurax.be.

Toezichthoudende overheid

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Buitengerechtelijke klachtenregeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons Service Point. Klachten kunnen ook ingediende worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 - fax. 02 547 59 75 -

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

De informatie en de prijzen die gepubliceerd op onze website en in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die Verzekeringen N.V. u ter beschikking stelt om verzekeringsoffertes of -voorstellen aan te vragen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst bij de verzekeringsmaatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de verzekeringsmaatschappijen afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die U bij een maatschappij ondertekend heeft, zijn geldig.

Het afleveren - hetzij op het scherm, hetzij per e-mail - van een verzekeringsofferte impliceert niet dat de "cliënt" ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de polisaanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij - in het kader van haar acceptatiepolitiek - het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites

Op verscheidene plaatsen in de website wordt verwezen naar externe sites die niet door Verzekeringen N.V. worden beheerd. Derhalve aanvaardt Verzekeringen N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Toegang tot uw gegevens - beveiliging

Uw wachtwoord, dat u toelaat op onze website gebruik te maken van gepersonaliseerde dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het aanvragen en bewaren van verzekeringsoffertes) is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt zich ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden.

Hoewel wij gebruik maken van de meest recente beveiligingstechnieken om uw gegevens maximaal te beschermen, aanvaardt Verzekeringen N.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of uw gegevens door derden.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of (een) derde(n).

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mail adressen van de andere internetgebruikers ('spamming'), die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, of die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.